Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő azonosítása

A http://www.bulikonyha.hu/ internet címen elérhető webhelyet

Tóth Zoltán egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 51583596

Adószám: 68325468-1-26

Székhely: 6728 Szeged, Alkotmány utca 101.

Telephely: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 14/B

Telefon: +36 70 881 9160

E-mail: info@bulikonyha.hu

Webhely: http://www. bulikonyha.hu/

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR), - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://www.bulikonyha.hu/ internet címen elérhető webhely (a továbbiakban: webhely) használata során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek.

 

3. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

3.1. Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

3.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

 

4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a

Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldő Felhasználó:

- neve,

- e-mail címe,

- üzenet tárgya,

- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

4.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),

- a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít.

4.5. Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Időtartamot illetően a szerződés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla vagy más bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt szolgáltatásra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben a Felhasználóval váltott egyes üzenetekben szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő szerződéssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

5. Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely egyes szolgáltatásokat bemutató oldalain a „Jelentkezés feliratú gombra kattintással elérhető üzenetküldő felületének használatával az Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

Az ajánlatkérést küldő Felhasználó:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- címe,

- e-mail címe,

- telefonszáma,

- további résztvevők számának megadása,

- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelőtől a Felhasználó által kiválasztott szolgáltatásra történő ajánlat kérésének, illetve szolgáltatással kapcsolatos érdeklődés jelzésének lehetővé tétele a Felhasználó számára, az ajánlatkérések Adatkezelő általi megválaszolása, bonyolultabb esetben telefonon történő egyeztetés.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- ajánlat kérése a Felhasználó által kiválasztott programra vonatkozóan

- az esetlegesen kiválasztott további főző program(ok)ra vonatkozóan érdeklődés jelzése

- üzenet írása

- bonyolultabb esetben az ajánlatkérés telefonon történő megválaszolása.

5.5. Az adatkezelés időtartama: az ajánlat kérés megválaszolásáig. Adatkezelő az ajánlatkérés megválaszolását követően törli az e célból kezelt adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Időtartamot illetően a szerződés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla vagy más bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt szolgáltatásra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben a Felhasználóval váltott egyes üzenetekben szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő szerződéssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

 

6. Facebook online közösségi oldalon történő ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: az Adatkezelő által üzemeltetett https://www.facebook.com/bulikonyha/ online közösségi oldalon elérhető üzenetküldéssel Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

Az ajánlatkérést küldő Felhasználó:

- Facebook fiókjához tartozó felhasználóneve,

- neve,

- telefonszáma, (ha látható)

- e-mail címe, (ha látható)

- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

6.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelőtől ajánlat kérésének lehetővé tétele a Felhasználó számára, valamint az ajánlatkérés megválaszolása.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- ajánlat kérése,

- üzenet írása,

- ajánlatkérés megválaszolása.

6.5. Az adatkezelés időtartama: az ajánlat kérés megválaszolásáig. Adatkezelő az ajánlatkérés megválaszolását követően törli az e célból kezelt adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Időtartamot illetően a szerződés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla vagy más bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt szolgáltatásra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben a Felhasználóval váltott egyes üzenetekben szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő szerződéssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

6.6. Az adatok tárolásának módja: Facebook közösségi oldal, illetve az Adatkezelő saját elektronikus tárhelyén.

 

7. Adattovábbítás

7.1. Adatkezelő nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

7.2. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

 

8. Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

8.1. Tárhelyszolgáltató

8.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

8.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Innovip.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Innovip.hu Kft.

Cégjegyzékszám: 06-09-021133

Adószám: 24901376-2-06

Székhely: 6723. Szeged, Gát utca 7/B. lház. 3. em. 7.

Postacím: 6724 Szeged, Hajós utca 28/B 1. emelet 5. ajtó

Telefon: +20 367 67 55

E-mail: iroda@innovip.hu

Webhely: https://www.innovip.hu/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

8.1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

8.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

8.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

8.2. Weboldal fejlesztő

8.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

8.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Innovip.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Innovip.hu Kft.

Cégjegyzékszám: 06-09-021133

Adószám: 24901376-2-06

Székhely: 6723 Szeged, Gát utca 7. B. lház. 3. em. 7.

Postacím: 6724 Szeged, Hajós utca 28/B 1. emelet 5. ajtó

Telefon: +36 20 367 6755

E-mail: iroda@innovip.hu

Webhely: https://www.innovip.hu/

gazdasági társaságot, mint a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

8.2.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása a szükséges információtechnológiai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

8.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

8.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

8.3.1. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe:

Meta Platforms Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: 462932

Adószám: IE 9692928F

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Telephely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Telefon: +001 650 543 4800

Üzenet: https://facebook.com/help/contact/540977946302970

Webhely: https://www.facebook.com/privacy/explanation

gazdasági társaságot, mint a Facebook közösségi oldal üzemeltetőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.3.2. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: az online közösségi oldalon ajánlatot kérő Felhasználó Facebook fiókjához tartozó felhasználónevét, nevét, telefonszámát, valamint e-mail címét érinti.

8.3.3. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a közösségi oldal szolgáltatásainak igénybevétele ajánlatkérő funkció használata céljából.

Az Adatkezelő által a Facebook közösségi oldalon keresztül érkező ajánlatkérés megválaszolásához használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

8.3.4. Az adatfeldolgozás időtartama: az ajánlat kérés megválaszolásáig. Adatkezelő az ajánlatkérés megválaszolását követően törli az e célból kezelt adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Időtartamot illetően a szerződés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla vagy más bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt szolgáltatásra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben a Felhasználóval váltott egyes üzenetekben szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő szerződéssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

8.3.5. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, és a közösségi oldal információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítását jelenti, beleértve a közösségi oldalon megjelenő tartalmak eltárolásához szükséges tárhely biztosítását is.

8.3.6. Ajánlatkérés megválaszolásával kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozással érintettek köre: az Adatkezelő weboldalán, valamint a https://www.facebook.com/bulikonyha/ online közösségi oldalán elérhető üzenetküldési funkció használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

8.4.1. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe:

Tisza-Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Tisza-Consulting Kft.

Cégjegyzékszám: 06-09-015786

Adószám: 22782063-2-06

Székhely: 6725 Szeged, Tisza Lajos utca 76.

Postacím: 6722 Szeged, Hajnóczy utca 22. Fsz. 1.

Telefon: +36 62 652 136

E-mail: tiszaconsulting@gmail.com

 

gazdasági társaságot, mint a számviteli és bérszámfejtési szolgáltatás nyújtóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt azon adatokat érinti, amelyek a fogyasztó részére a szolgáltatás igénybevétele kapcsán kiállításra került számlákon szerepelnek.

8.2.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a számviteli és bérszámfejtési tevékenység ellátása.

8.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

8.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása informatikai úton, illetve papír alapú iratokon végzett műveletekkel történik. A számviteli, illetve bérszámfejtési feladatok elvégzéséhez szükséges műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az Adatfeldolgozó az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

 

9. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 13. pont szerint).

9.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

9.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

9.5. A törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

10. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

10.1. A 12. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

10.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

10.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 15. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

10.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 6728 Szeged, Alkotmány utca 101. szám alatti címére, e-mailben az info@bulikonyha.hu e-mail címre juttathatja el. Emailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

11. Adatvédelem, adatbiztonság

11.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

11.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

11.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

11.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható, és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

 

12. Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

 

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

2022.04.11.